Algemene Voorwaarden The Fixables BV,

Versie geldig vanaf: 2 september 2012

Artikel 1 Definities
1.1. The Fixables: Besloten Vennootschap, of The Fixables, statutair gevestigd te
en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55540201.

1.2. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die aan The Fixables een opdracht heeft
verstrekt tot het verrichten van Diensten.

1.3. Diensten: alle activiteiten die The Fixables uitvoert in opdracht van de Klant.
Hieronder valt zeker te verstaan doch niet uitsluitend: reparatie van draagbare muzieken
mediaspelers, mobiele telefoons en andere draagbare multimedia-apparaten zoals
tablets alsmede eventuele andere werkzaamheden die The Fixables uitvoert voor de
Klant.

1.4. Apparaten: de door de Klant geleverde in artikel 1.3. gedefinieerde apparatuur in
opdracht van door The Fixables te verrichten diensten;

1.5. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als
hierna opgenomen.

1.6. In deze algemene voorwaarden kan het woord schriftelijk ook worden aangemerkt
schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd,
daar zeker onder te verstaan email communicatie en gefaxte documenten.

Artikel 2 Algemene bepalingen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes
van The Fixables en tevens alle overeenkomsten die The Fixables aangaat met haar
Klant.

2.2 De door de Klant gehanteerde algemene voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de
hand gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan
met The Fixables.

2.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd
wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van
kracht blijven en zullen The Fixables en de Klant in overleg treden teneinde nieuwe
bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te
komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde
bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Tarieven
3.1 Voor het verrichten van Diensten hanteert The Fixables de op de website van The
Fixables gepubliceerde tarieven, tenzij nadrukkelijk anders wordt overeengekomen
tussen de Klant en The Fixables.

3.2 The Fixables rekent onderzoekskosten voor het onderzoek aan toestellen tenzij
anders overeengekomen. Deze onderzoekskosten staan op de website van The
Fixables gepubliceerd in de reparatie rubrieken. De onderzoekskosten komen te
vervallen wanneer een toestel hersteld kan worden en er een akkoord door Klant aan
The Fixables wordt gegeven om de reparatie uit te voeren.

3.3 The Fixables zal de Klant voorafgaand aan de uitvoering van de overeenkomst een
schatting geven van de te maken uren. Deze schatting is indicatief en kan hoger of
lager uitvallen.

3.4 Indien The Fixables een offerte uitvaardigt, zijn deze vrijblijvend tenzij
nadrukkelijk anders aangegeven.

3.5 Offertes van The Fixables zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn.
Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot veertien dagen na de
datum waarop de Algemene voorwaarden reparatie The Fixables versie
geldig vanaf: 2 september 2012 – offerte is uitgebracht.

3.6 Indien blijkt dat de bij de offerteaanvraag de door de Klant verstrekte gegevens
onjuist waren heeft The Fixables het recht de betreffende prijzen en andere
voorwaarden aan te passen.

Artikel 4 Overeenkomst en meerwerk
4.1 Een overeenkomst tussen The Fixables en de Klant komt tot stand nadat de Klant
een door The Fixables uitgevaardigd aanbod of offerte heeft aanvaard.

4.2 Indien The Fixables, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de
opdrachtbevestiging onbekend, meerwerk moet verrichten dan overeengekomen is in
de offerte of opdrachtbevestiging, is The Fixables gerechtigd de daaruit voortvloeiende
meer kosten aan Klant in rekening te brengen. Indien Klant bezwaar heeft tegen de
meerkosten die The Fixables in rekening wenst te brengen, heeft hij het recht het nog
niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de Klant gehouden is
het tot dusver door The Fixables uitgevoerde werk te vergoeden.

4.3 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de Klant en The
Fixables zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een
aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

4.4 Indien de Klant een overeenkomst met The Fixables wenst te ontbinden of
annuleren komt hem dit recht enkel toe indien hij The Fixables geheel vergoedt voor
de tot dan toe verrichte werkzaamheden of ingeval van annulering tien procent van het
in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium.

Artikel 5 Rechten en verplichtingen voor The Fixables
5.1 The Fixables garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt
uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

5.2 Bij kenbaar gemaakte klachten van de Klant over de geleverde Diensten dient The
Fixables met Klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.

5.3 The Fixables heeft het recht derden te betrekken of in te schakelen bij de
uitvoering van diensten.

5.4 The Fixables zal in het kader van de overeenkomst alle voorzorgsmaatregelen
nemen ter bescherming van de belangen van de Klant. De Klant zal zonder
toestemming van The Fixables aan derden geen mededeling doen over de aanpak van
The Fixables, zijn werkwijze en dergelijke.

Artikel 6 Rechten en verplichtingen voor de Klant
6.1 De Klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde
bepalingen, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen is.

6.2 De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan The Fixables aangeeft dat
deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te weten dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan The Fixables
worden verstrekt. Pas nadat de gegevens compleet zijn, gaat de gegarandeerde
reparatie doorlooptijd van start.

6.3 Indien in uitzondering op artikel 6.2 en 7.5 de voor de uitvoering van de
overeenkomst benodigde gegevens niet of niet tijdig aan The Fixables zijn verstrekt,
heeft The Fixables het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of
de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Klant in rekening te brengen.

6.4 Bij klachten over de door The Fixables geleverde Diensten dient de Klant deze
klachten schriftelijk kenbaar te maken aan The Fixables binnen veertien (14) dagen na
levering van de Dienst. De Klant vrijwaart The Fixables 6 maanden na levering van alle
juridische claims naar aanleiding van geleverde Diensten.

Artikel 7 Reparatie en garantie
7.1. The Fixables geeft een garantie van 3 maanden op door The Fixables uitgevoerde
reparaties en van 3 maanden op de bij de reparatie gemonteerde onderdelen, tenzij
anders op de website van The Fixables staat vermeld.

7.2. De Klant kan aanspraak maken op de garantieregeling indien de apparatuur na
reparatie niet blijkt te functioneren.

7.3. Reparaties aan toestellen met vochtschade vallen buiten elke vorm van garantie.

7.4. Op het vervangen van accu’s wordt geen garantie verleend, noch worden de
vervangen accu’s bij eventueel defect binnen de standaard garantieperiode in artikel

7.1 door The Fixables teruggenomen.

7.5. De Klant verplicht zich tot het meeleveren van screenlock codes en wachtwoorden
om de functionaliteit van geleverde apparatuur te kunnen testen. The Fixables is niet
verantwoordelijk voor vertragingen ten gevolge van het niet meeleveren van
voornoemde codes en wachtwoorden.

7.6. The Fixables behoudt zich het recht voor om geleverde apparatuur naar de
oorspronkelijke fabrieksinstellingen terug te zetten.

7.7. The Fixables is in geen geval aansprakelijk voor het verlies van datagegevens.

Artikel 8. Conformiteit
8.1. The Fixables zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de
offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de Klant
de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen
beoogde resultaat, zullen de Klant en The Fixables in overleg treden om het geleverde
alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.

8.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 8.1, zullen de kosten voor het
meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van The
Fixables worden gefactureerd aan de Klant, tenzij de Klant naar inziens van The
Fixables aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan
de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van The Fixables.

8.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door The Fixables te
leveren Diensten en/of Producten voor rekening komt van The Fixables, heeft de Klant
geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens
hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

Artikel 9. Betaling
9.1. Indien The Fixables de overeenkomst naar behoren heeft uitgevoerd, dient de
Klant het verschuldigde bedrag direct aan The Fixables te betalen op het moment dat
de Klant de hem toebehorende zaken komt afhalen, of de klant een melding heeft
ontvangen dat de betaling voldaan moet worden tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen tussen The Fixables en de Klant.
9.2. Mocht in afwijking van hetgeen bepaald in artikel 9.1 een nadere betalingstermijn
worden opgegeven door The Fixables is het onderstaande van toepassing.

9.3. Indien Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de Klant van
rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.

9.4. Bij een niet tijdige betaling is de Klant, naast het verschuldigde bedrag
vermeerderd met de wettelijke rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel
buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten
voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

9.5. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de Klant in staat van
faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel
beslag op vermogensbestanddelen van de Klant wordt gelegd, de Klant overlijdt en
voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

Artikel 10. Overmacht
10.1. The Fixables is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen ten
opzichte van de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een
omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
10.2. The Fixables kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de
verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer voortduurt
dan een periode van zestig (60) dagen, is zowel de Klant als The Fixables gerechtigd
de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot het vergoeden van de
door andere partij geleden schade.
10.3. The Fixables is niet verantwoordelijk voor de schade aan de apparatuur in artikel
1.4 voortkomend uit overmachtssituaties waaronder wordt verstaan situaties zoals
brand, overstroming, noodweer, aardbeving, inbraak, lekkage en dergelijke.
10.4. The Fixables is gehouden aan een adequate verzekeringsdekking ter
minimalisering van eventuele schade als omschreven in artikel 10.3. De door de
verzekering aan The Fixables uit te keren schadevergoeding zal pro rato aan de klant
in finale kwijting worden vergoed. In geval van totaalverlies zal de vergoeding
gebaseerd zijn op de dagwaarde van de apparatuur in kwestie, met een maximum van
€400,00. In geen geval levert The Fixables vervangende apparatuur.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.1. Iedere overeenkomst tussen The Fixables en de Klant is te typeren als een
inspanningsovereenkomst. The Fixables kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden
gesteld voor niet behaalde resultaten.
11.2. Inspanning, dienstverlening en aansprakelijkheid vangen aan bij ontvangst ten
kantore van The Fixables en eindigen op het moment dat de apparatuur in artikel 1.4
wordt overgedragen aan de klant of expediteur ten kantore van The Fixables.
11.3. Indien The Fixables onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 11.1 toch
aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid van The Fixables beperkt tot
maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop
de aansprakelijkheid betrekking heeft.
11.4. In aanvulling op artikel 11.3 is The Fixables dan alleen aansprakelijk voor directe
schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:
11.4.1 de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de
schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze
voorwaarden;
11.4.2 de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van The
Fixables aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan The
Fixables toegerekend kunnen worden;
11.4.3 redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover
de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als
bedoeld in dit artikel.
11.5. The Fixables sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden
wordt door het gebruik van door The Fixables geleverde Diensten en/of Producten,
met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van
The Fixables.
11.6. The Fixables is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade
door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie of gederfde winst en voor
schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.

Artikel 12 Toepasselijk recht
12.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij The Fixables partij is, is uitsluitend het
Nederlandse recht van toepassing.
12.2. De Klant en The Fixables zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich
tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Copyright 2012 The Fixables B.V.